مرحله اول
ارسال سفارش طراحی
بررسی انواع طرح های ممکن با توجه به اقتصاد پروژه
مرحله اول
مرحله دوم
طراحی سازه
ارائه بهینه ترین سازه در کمترین زمان ممکن
مرحله دوم
مرحله سوم
ارائه نقشه های سازه
ارائه نقشه های دقیق و متره کامل پروژه
مرحله سوم