نمونه سازه های طراحی شده

در این بخش نمونه سازه های طراحی شده توسط تیم طراحی استرنکا را مشاهده میکنید. پروژه دانشجویی به هیچ وجه وجود نداشته و پذیرفته نمیشود.