محاسبه شمع درجا بتنی

محاسبات مربوط به شمع بتنی درجا

قیمت:

۱۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 

محاسبه آرماتور های اصلی

محاسبه نسبت تنش در آرماتور ها

محاسبه خاموت ها

محاسبه نسبت تنش در خاموت ها

محاسبه ظرفیت فشاری و کششی شمع