محاسبه ضریب زلزله

محاسبه ضریب نیروی زلزله بر اساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم

قیمت:

توضیحات

محاسبه ضریب نیروی زلزله بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

امکانات:

  1. ویرایش اطلاعات مربوط به سربرگ فایل اکسل
  2. محاسبه زمان تناوب تجربی سازه و مقایسه آن با زمان تناوب محاسباتی
  3. محاسبه ضریب توان توزیع نیروی برشی در تراز طبقات سازه
  4. محاسبه ضریب قائم زلزله
  5. محاسبه مقدار ضریب حداقل زلزله
  6. ترسیم نمودار های B1 و B و مقایسه آن ها
  7. خروجی تمامی اطلاعات لازم در استاندارد ۲۸۰۰