امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

محاسبه سخت کننده های تکیه گاهی

انجام محاسبات مربوط به سخت کننده های تکیه گاهی تحت اثر نیروی فشاری

قیمت:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 

کنترل وضعیت نهایی طراحی

بررسی تسلیم موضعی جان

بررسی کمانش موضعی جان

محاسبه ضخامت سخت کننده ها

محاسبه بعد جوش و مقاومت آن