امروز یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

محاسبه ورق پیوستگی جان

برنامه محاسبه ورق پیوستگی جان ستون

قیمت:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

بررسی وضعیت طراحی

بررسی خمش موضعی بال

بررسی تسلیم موضعی جان

بررسی لغزش موضعی جان

بررسی کمانش فشاری جان