بارگذاری دیوار ها

در این مقاله به بررسی انواع دیوار های اجرایی در سازه، بارگذاری و جزییات آن ها منطبق با آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ( ۱۳۹۸) می پردازیم. دیوار ها را می توان به صورت کلی به دو دسته دیوار های داخلی و دیوار های پیرامونی دسته بندی کرد. دیوار های پیرامونی نیز خود […]